สมาชิก
User Name
Password
 
  ???????????
  ??? password
ทุนทางสังคม"หมายถึง คุณค่า วัฒนธรรม คุณธรรม ความเอื้ออาทร ความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและชุมชน ความเข้มแข็งมั่นคงขององค์กรชุมชนของประชาสังคมและของสังคมโดยรวม ข้อมูลที่ทางโครงการสร้างสรรค์พลังแผ่นดินฯ เก็บในฐานข้อมูลเน้นข้อมูลทุนทางสังคมที่เกี่ยวกับบุคคล องค์กรชุมชน และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคม [
  • พื้นที่เป้าหมายในการจัดทำแผนชุมชน     ปี 2546 -2548 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนชุมชนทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่เพื่อทำเป็นฐานข้อมูล แผนตำบลชุมชนเข้มแข็ง ,รายรับ – รายจ่าย,วิทยากรและแกนนำ,นักวิชาการ ฯลฯ
ความเป็นมามูลนิธิพัฒนาไท

 

กรณีศึกษา

ด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้า
านเกษตษรยั่งยืน
ด้านธุรกิจชุมชน


[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

โครงการที่ผ่านมา

โครงการสร้างสรรค์พลังแผ่นดิน (ปี 2545-2546 )
โครงการสนับสนุนแผนความร่วมมือไทยสหประชาชาติ (Thai UNCAP)
แผนปฏิบัติการเร่งรัดการสร้าเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม
โครงการประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ " (ปี 2547 - 2548)
โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมระดมความคิดแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติ

วิดิทัศน์วูฒิอาสาธนาคารสมอง

การจัดรวบรวมสื่อการเรียนรู้

เรื่องไม้เรียง
เรื่องประชาคมรากหญ้า
เรื่องโรงสีข้าวชาวนาที่โสกขุมปูน
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมกลุ่มอินแปง
เรื่องชุมชนต้นแบบด้านเกษตรยั่งยืน

 

[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

งานวุฒิอาสาธนาคารสมอง ปี 2555

งานขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยภาคประชาชน รัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ
งานสร้างเครือข่ายและเชือมโยงขยายบทบาทการทำงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท องค์ความรู้และผลงานของวุฒิอาสาฯ
โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหาร
งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานธนาคารสมองและผลงานวุฒิอาสาฯ

ศูนย์ศึกษาดูงานฯ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง