การขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการทำงานของวุฒิอาสาฯ


การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ใน ๘ พื้นที่เป้าหมาย เพิ่มเติม
การประสาน สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการทำงานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด และเชิงประเด็น
การประสาน สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการทำงานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด เพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานวุฒิอาสาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย


ภาคเหนือ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และต้นน้ำลำธาร จ.เชียงใหม่
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และต้นน้ำลำธาร  จ.เชียงใหม่  วุฒิอาสาฯ เป็นวิทยากรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มเติม
ภาคใต้ โครงการฝายมีชีวิต วุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้จุดประกายการฟื้นป่า
โครงการฝายมีชีวิต วุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้จุดประกายการฟื้นป่า โดยธรรมชาติ ด้วยการนำฝายมีชีวิตมาบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วม เพิ่มเติม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการป้องกันภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำจังหวัดอุบลราชธานีและอีสานใต้ : ธนาคารน้ำใต้ดิน
โครงการป้องกันภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำจังหวัดอุบลราชธานีและอีสานใต้ : ธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground water) วุฒิอาสาฯ จ.อุบลราชธานี เพิ่มเติม
ภาคกลาง การส่งเสริมการออกกำลังกาย แบบจินกังกง จ.นนทบุรี
การส่งเสริมการออกกำลังกาย แบบจินกังกง จ.นนทบุรี วุฒิอาสาฯ เป็นวิทยากรและสาธิตการออกกำลังกาย ด้วยการยืดเส้น ยืดสายผสมผสาน เพิ่มเติม


ข่าวและกิจกรรมมูลนิธิพัฒนาไท


วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางณัฐธิฌา พัฒนชัย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้แทนเข้าร่วม การประกวด “สำรับอาหารพื้นถิ่นเมืองนนท์”

เพิ่มเติม

วุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบรีุ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โครงการเสริมสร้างพลังกายพลังจิต พัฒนาสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 ) ในวัน ที่20 - 21  กันยายน 2561

เพิ่มเติม

สศช. และ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "15 ปีธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ"  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เพิ่มเติม