สารคดีสั้นออกอากาศทางวิทยุ  2  นาที
ตอนที่ 1
โครงการสร้างสรรค์พลังแผ่นดิน  "ผู้มีบทบาทสำคัญในการแปลงแผนฯ 9 สู่การปฏิบัติ"
ตอนที่ 2
รู้จักมูลนิธิพัฒนาไท  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 3
"แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ... สำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร
ตอนที่ 4
แผนฯ 9 ... พลังจากคนทั้งประเทศ  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 5
แผนฯ 9 ระดมความคิดจากประชาชนอย่างไร
ตอนที่ 6
แผนฯ 9 เป็นจริงได้ ด้วยเราทุกคน  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 7
"ทิศทางและหัวใจสำคัญของแผนฯ 9"
ตอนที่ 8
"แก่นแท้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ... ปรัชญานำทางแผนฯ 9"
ตอนที่ 9
"ความพอเพียงคืออะไร"
  ตอนที่ 10
ความหมายของ "เศรษฐกิจพอเพียง"  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 11
ทำไมจึงต้อง "เศรษฐกิจพอเพียง"  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 12
"แง่คิดในการพัฒนาประเทศ"  (สัมภาษณ์)
 ตอนที่ 13
"ความพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ... ขัดแย้งหรือเกื้อหนุนกัน"  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 14
"การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต"  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 15
"การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในธุรกิจ"  (สัมภาษณ์)
 ตอนที่ 16
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการบริหารราชการแผ่นดิน  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 17
"ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน"
ตอนที่ 18
"ทุนทางสังคมคืออะไร"
ตอนที่ 19
"ทุนทางสังคม  ช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร"  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 20
แนวทางพัฒนาทุนทางสังคม  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 21
การบริหารจัดการที่ดี คืออะไร  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 22
"โปร่งใส  รับผิดชอบ  ตรวจสอบได้"  ภูมิคุ้มกันของสังคมไทยที่ต้องเร่งสร้าง
ตอนที่ 23
การบริหารจัดการที่ดีในภาคธุรกิจเอกชน  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 24
เล็ก - ใหญ่ ไม่สำคัญ ... ทุกองค์กรใช้หลักบริหารจัดการที่ดีได้  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 25
การบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 26

ตัวอย่างการกระจายอำนาจการปกครองของภาครัฐ  เช่น  อบต.  อบจ.

ตอนที่ 27
ร่วมสร้างระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 28
ร่วมสร้างระบบการเมืองที่รับผิดชอบต่องสงคม  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 29
"คนไทยยุคใหม่ ... รักการเรียนรู้ - เอื้ออาทาร"
ตอนที่ 30
"สภาวะผู้นำ ... ฝึกฝนและสร้างได้อย่างไร"
ตอนที่ 31
"ชุมชนร่วมใจ .. จะเพิ่มผลผลิตให้ประเทศได้อย่างไร"
ตอนที่ 32
ชุมชนเข้มแข็ง ... ประเทศพัฒนา  :  การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 33
ชุมชนเข้มแข็ง ... ประเทศพัฒนา : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 34
ชุมชนเข้มแข็ง ... ประเทศพัฒนา : แผนชุมชน โดยคนในชุมชน (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 35
ชุมชนเข้มแข็ง ... ประเทศพัฒนา : แผนชุมชน ... แผนชีวิต (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 36
ชุมชนเข้มแข็ง ... ประเทศพัฒนา : ร่วมแรงสนับสนุนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 37
ชุมชนเข้มแข็ง ... ประเทศพัฒนา : คุณสมบัติของแผนชุมชน (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 38
ชุมชนเข้มแข็ง ... ประเทศพัฒนา : นิยามของแผนชุมชน (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 39
เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ... ยุทธศาสตร์สำคัญของแผน 9 (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 40
อย่างไรจึงเรียกว่า เมืองน่าอยู่ (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 41
จิตสำนึกร่วมกัน ... สร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 42
สภาพัฒน์กับเมืองน่าอยู่ (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 43
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : พัฒนาภาคบริการ พัฒนาเศรษฐกิจ (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 44
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : สำนึกของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 45
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : คนไทยกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 46
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ร่วมใจกันพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตอนที่ 47
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : จากความรู้สู่การปฏิบัติ (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 48
การบริการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : บทบาทของ สศช. (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 49
ตัวอย่างชุมชนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 50
"ปฏิรูประบบสุขภาพ...ตามแนวทางแผน ฯ 9"
ตอนที่ 51
"ปฏิรูปการศึกษา...ตามแนวทางแผน ฯ 9"
ตอนที่ 52
เศรษฐกิจใหม่ของโลกเป็นอย่างไร (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 53
การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ : ทำไมต้องเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ตอนที่ 54
การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ : เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ คือ เรื่องของทุกคน
ตอนที่ 55
การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ : ข้อคิดเพื่อพัฒนาตนเอง (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 56
เพิ่มขีดความสามารถ...ทำได้อย่างไร..ปรับโครงสร้างการผลิต เพิ่มขีดความสามารถ (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 57
เพิ่มขีดความสามารถ..ทำได้อย่างไร : ก้าวต่อไปของภาคเกษตร (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 58
เพิ่มขีดความสามารถ..ทำได้อย่างไร : การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 59
การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ : ธุรกิจชุมชน และ SMEs (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 60
การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ : เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่ดี
ตอนที่ 61
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการพัฒนาประเทศ"
ตอนที่ 62
"กระจายรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน"
ตอนที่ 63
โครงการบูรณาการแผนชุมชน ฯ...มิติใหม่การแก้ปัญหาความยากจน (สัมภาษณ์)
ตอนที่ 64
เตรียวตัวอย่างไรในการทำแผนชุมชน (สัมภาษณ์)