การพัฒนาศักยภาพศูนย์การศึกษาดูงาน

ครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม
วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจชุมชนที่เข้มแข็งและปราชญ์ชาวบ้านที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะส่งเสริม และสนับสนุนเป็นศูนย์ศึกษาดูงานเพื่อให้บริการต้อนรับ สร้างการเรียนรู้และฝึกอบรมภาคสนามให้แก่คณะดูงานจากที่ต่าง ๆ

[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

 

พัฒนากลุ่มแกนประสาน 8 สายอาชีพ

ครงการพัฒนากลุ่มแกนประสาน 8 สายอาชีพ มี วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน 8 สายวิชาชีพ ได้แก่ ทางด้านพัฒนาชุมชนและมหาดไทย แพทย์และสาธารณสุข เกษตร ศึกษาธิการ ทหาร พระสงฆ์ สื่อมวลชน และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

การจัดรวบรมสื่อการเรียนรู้

ครงการจัดรวบรวมสื่อสำหรับศูนย์ให้บริการสื่อการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เทำสำเนาเรื่องที่มีเนื้อหาทางด้านชุมชนกับการจัดการทรัพยากร เกษตรทางเลือก ธุรกิจชุมชน ออมทรัพย์ การจัดการสุขภาพโดยชุมชน รวมทั้งชุมชนกับการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งทำให้ได้คู่มือแนะนำสื่อวิดีทัศน์พร้อมทั้งชุดสื่อวิดีทัศน์จำนวน 10 ม้วน (20 เรื่อง) เพื่อการเผยแพร่ไปยังศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ

[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม

ครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคมวัตถุประสงค์เพื่อก ารพัฒนากลุ่มแกนประสานงาน เพื่อส่งเสริมประชาสังคมจังหวัด การค้นหา และพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาอาชีพประจำท้องถิ่น การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์ให้บริการสื่อเพื่อการเรียนรู้ และการก่อตั้งองค์กร และเครือข่ายผู้บริโภคในเมืองใหญ่[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

โครงการเพิมคุณภาพข้อมูล

ครงการเพิ่มคุณภาพข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการบูรณาการระดับพื้นที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาชุมชนและสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณภาพข้อมูลที่จำเป็นในระดับหมู่บ้าน และภาพรวมรายจังหวัด ในปี 2542

[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]