กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

นายแพทย์ประเวศ วะสี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

ดร.สุเมธ ตันติกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

นายปรเมธี วิมลศิริ
ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

นายพายัพ พยอมยนต์
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

นายโสภณ สุภาพงษ์
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

ศาสตราจารย์ชาติ ณ เชียงใหม่
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

สุวรรณี คำมั่น 
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

นายวิลาศ โลหิตกุล
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

นายครรชิต เข็มเฉลิม 
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิพัฒนาไท

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิพัฒนาไท