ภาพรวมของโครงการ "แผนความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ"

ผลที่ได้จากการดำเนินงาน ที่สำคัญมี 2 ประการคือ

1. ผลประโยชน์ร่วมที่สมาชิกในชุมชนได้รับ ได้แก่
- มีแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากการออมของชุมชนเอง ผ่านกลุ่มออมทรัพย์และธนาคารหมู่บ้าน
- มีรายได้เสริมและลดค่าใช้จ่ายประจำวัน จากพืช ผัก ที่ปลูก และสัตว์ที่เลี้ยง ที่นำมาบริโภคและแบ่งปันกัน
- มีระบบสวัสดิการทางสังคมของชุมชน โดยเฉพาะการดูแลผู้ด้อยโอกาสจากกองทุนเกื้อกูลชุมชน ที่ปันมาจากผลตอบแทนของกองทุนต่าง ๆ ในชุมชน
- เกิดวัฒนธรรมการทำงานใหม่ในรูปพหุภาคีความร่วมมือ
- มีการพัฒนาวิธีคิดแก้ไขปัญหา รู้จักมองปัญหาอย่างเป็นองค์รวมและเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา
- มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ ประชุม สัมมนา และดูงาน
- มีการรวมกลุ่มกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นฐานในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต
- เกิดการยกระดับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลในชุมชน จากองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น จนสามารถกลายเป็นวิทยากรหรือแหล่งดูงานแก่ชุมชนอื่น

2. ผลทางด้านความเข้มแข็งของสถาบันชุมชนในการพึ่งตนเอง ได้แก่
- สามารถรวมกลุ่มกันจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนเองได้ ด้วยการระดมภูมิปัญญาและทรัพยากรของท้องถิ่นเอง
- รู้จักร่วมกันกำหนดจุดมุ่งหมายและทิศทางการพัฒนา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเอง
: