กิจกรรมของโครงการ "แผนความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ"

 กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน ที่เป็นหลัก ได้แก่
1. เผยแพร่ทำความเข้าใจเบื้องต้นในแนวความคิด และวัตถุประสงค์ของแผนงาน แก่ทุกภาคีร่วมพัฒนา
2. แต่งตั้งคณะทำงานในระดับต่าง ๆ
3. การกำหนดพื้นที่นำร่อง โดยคณะทำงานและคณะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
4. เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ
5. ลงมือปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยปรับคณะผู้ปฏิบัติการให้เหมาะสม เชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วม สำรวจความต้องการ ปัญหา และแนวทางแก้ไขของชุมชน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการร่วมกัน
6. สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง