วัตถุประสงค์ของ "แผนความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ"

        สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ในฐานะหน่วยงานบริหารโครงการจัดตั้งกองทุนความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ ได้เสนอให้มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ป็นผู้บริหารกองทุนฯนี้ พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ และออกระเบียบเพื่อกำกับการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วย

1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการความร่วมมือของพหุภาคี ในการดำเนินการตาม แผนฯ 8 น้นการสร้างความสามารถและความเข้มแข็งให้กับบุคคลและชุมชน ให้ดำเนินการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อประสานคิดค้นรูปแบบการปฏิบัติตามแนวทางของแผนฯ 8 มาสู่การปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาในระบบปกติให้ดีขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานพัฒนาตามแนวทางของแผนฯ 8 ในระดับพื้นที่ ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ