เป้าหมายของโครงการ "แผนความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ"

   เป้าหมายของโครงการ ได้แก่

         1. การที่ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน คิดริเริ่มและดำเนินกิจกรรมโครงการด้วยตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จะเกิดความหวงแหน และช่วยกันดูแลรักษา ช่วยให้เงินลงทุนนั้น ๆ ให้ผลตอบแทน ได้อย่างยั่งยืน คุ้มค่า สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว ชุมชนและสังคม
        2. กิจกรรมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการในชุมชนจะเป็นสื่อ กลางหรือกลไกสำคัญที่ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
        3. มีกลไกและช่องท่างเพิ่มขึ้นในชุมชนที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพื้นที่ในระดับตำบล หมู่บ้าน สามารถบรรเทาผลกระทบทางด้านสังคม
ที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจในระดับมีพื้นที่ได้
       4. พัฒนาวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานร่วมกันของพหุภาคีในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านที่ยั่งยืน เป็นรูปแบบการพัฒนาพื้นที่แนวใหม่ ที่อาจขยายผลให้กว้างขวางขึ้นในระยะต่อไป