ความเป็นมา
 แผนความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ (Thailand-United Nations Collaborative Action Plan หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า Thai-UNCAP) เป็นแผนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและองค์การสหประชาชาติในความพยายามที่จะสนับสนุนพหุภาคีร่วมพัฒนา ให้เข้าร่วมในกระบวนการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ในลักษณะ "ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ" ออกสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการลงนามในปฏิญญาความร่วมมือระหว่างผู้แทนฝ่ายไทยและฝ่ายองค์การ สหประชาชาติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2540 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ในฐานะหน่วยงานบริหารโครงการจัดตั้งกองทุนความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ ได้เสนอให้มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) เป็นผู้บริหารกองทุนฯนี้ พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ และออกระเบียบเพื่อกำกับการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วย