ณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการวางแผนพัฒนาคนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการรวมทั้งสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการแปลงแผนออกสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท ต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 เลขอนุญาติที่ ต.203/2540 พร้อมทั้งได้ขอจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540

มูลนิธิพัฒนาไทได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 329 ตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2541


--------------------------------------------------------------------------------