ต้องการเห็นสัมฤทธิ์ผลของการนำแนวคิดการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในลักษณะองค์รวมและแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล ชุมชนและสถาบันทางสังคมต่าง ๆ จนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และช่วยเหลือเกี้อกูลซึ่งกันและกันได้อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการและเครือข่ายที่มั่นคง เชื่อมโยงกันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน