ยุทธศาสตร์ของ " มูลนิธิพัฒนาไท "

 

1. เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุนการพัฒนาคน ชุมชนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขา

3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวางแผนทุกสาขา การแปลงแผนสู่ภาคปฏิบัติ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และการติดตามประเมินผล

4. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ เพื่อการวางแผนในทุกสาขา

5. เป็นศูนย์กลางที่ให้การสนับสนุนและหรือรับการสนับสนุนจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรเอกชน ประชาชน องค์การสาธารณประโยชน์ องค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขา

6. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
------------------------------------------------------------------------------------------------