กลไกการทำงาน

 
  - โครงสร้างมูลนิธิพัฒนาไท  
  - ประกาศกำหนดให้มูลนิธิพัฒนาไท เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล