1 เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุนการพัฒนา คน ชุมชนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนาและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขาและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
3 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวางแผนทุกสาขา การแปลงแผนสู่ภาคปฏิบัติ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น การติดตามประเมินผลและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
4 เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ เพื่อ การวางแผนทุกสาขารวมทั้งเพื่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
5 ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม วิจัย และประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวกันและต่อเนื่องกับการประกอบการ ตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 และข้อ 4.4
6 เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การสนับสนุนและให้ทุนในการพัฒนา และการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหรือรับการสนับสนุนจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาชน องค์การสาธารณประโยชน์ สถาบันทางศาสนา องค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประชาสังคม การพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขาและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
7 เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
8 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

-----------------------------------------------------------------------------------------