การดำเนินงานขับเคลื่อนวุฒิอาสาฯ

การดำเนินงานขับเคลื่อนวุฒิอาสาฯ


ติดตามการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา นำไปสู่การดำเนินงานในระดับจังหวัด
มูลนิธิพัฒนาไท ร่วมกับ สศช. ติดตามการขับเคลื่อนงานของวุ […] เพิ่มเติม
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ใน ๘ พื้นที่เป้าหมาย เพิ่มเติม
การประสาน สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการทำงานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด และเชิงประเด็น
การประสาน สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการทำงานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด เพิ่มเติม
สศช.ร่วมกับ อบต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย และวุฒิอาสาฯ จ.หนองคาย หารือร่วมกันเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สศช. ร่วมกับ อบต.วังหลวง เพิ่มเติม
ความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของวุฒิอาสาฯ ราชบุรี
ในปี 2554 มีพื้นที่เป้าหมาย 2 หมู่บ้่าน คือ บ้านเขาพระ อ.โพธาราม และ บ้านตากแดด อ.เมือง ซึ่งวุฒิอาสาฯ จ.ราชบุรี เพิ่มเติม
สรุปผลการขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สุราษฎร์ธานี
การทำงานของวุฒิอาสาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความหลากหลายทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น.. เพิ่มเติม