แผนปฎิบัติการเร่งรัดการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม

แผนปฎิบัติการเร่งรัดการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม


ทดสอบระบบ แผนปฏิบัติการเร่งรัดการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคัม 2561
ดกหดหกฟดกหดหกดหกดกห ฟดกหดกหฟดกหฟดกหฟดกหฟด ดกหดกหดฟกหฟดก […] เพิ่มเติม
โครงการเพิ่มคุณภาพข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการบูรณาการโครงการระดับพื้นที่
ดำเนินการโดยกรมพัฒนาชุมชนและสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณภาพข้อมูลที่จำเป็นในระดับหมู่บ้าน ... เพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมจังหวัด
จัดเตรียมโครงสร้างประชาคมจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ๆ ได้แก่ การส่งเสริมกิจกรรมการจัดทำแผนที่ศักยภาพ ... เพิ่มเติม
โครงการจัดรวบรวมสื่อสำหรับศูนย์ให้บริการสื่อการเรียนรู้
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมและคณะกรรมการเผยแพร่ ... เพิ่มเติม