ข้อมูลบุคคล
แหล่งที่มา :: มูลนิธิพัฒนาไท [ อ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร Tel. 0-22246223 ]

ชื่อ :: นายสุขเกษม   วงศ์สุบรรณ

รูปภาพ
เพศ :: ชาย
ายุ :: 58 ปี
ศาสนา :: ศาสนาพุทธ
สถานะภาพปัจจุบัน :: ราชการส่วนกลาง
  :
  ที่อยู่ : 133/15 ซอยวัดประชาระบือธรรม ถ.สามเสน
  :ตำบล : ถนนนครไชยศรี อำเภอ เขตดุสิต  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ :: 02-241-3792 (บ้าน) 02-224-6224(ที่ทำงาน) แฟกซ ์ :02-224-6623 เว็บไซต์ : www.nesdb.go.th

อีเมลล์

:: swongsuban@hotmail.com
  รายละเอียดอื่น ๆ :: สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
  ไฟล์เอกสาร ::
 
หมวดบุคคล
 
หมวดบุคคล
1
วิทยากรกระบวนการ
2
ผู้ประสานงานโครงการบูรณาการแผนชุมชน/แผนพัฒนาชุมชนฯ
3
ผู้ประสานงาน ข้อมูลและกลไก
   
 
ประวัติการศึกษา
 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปีที่จบ
1
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รร‹ร’ร‡ร”ยทร‚ร’ร…ร‘ร‚รกรยนร ยชรŠร ยตรรƒรฌ 2529
2
เศรษฐศาสตร์เกษตร
รร‹ร’ร‡ร”ยทร‚ร’ร…ร‘ร‚ร ยกร‰ยตรƒรˆร’รŠยตรƒรฌ 2520
   
ประวัติการประกอบอาชีพ
 
 อาชีพ หน่วยงาน ปีเริ่มทำ ปีสิ้นสุด
 
1
วิชาชีพ ทนาย สังคมศาสตร์ ศิลปิน ศิลปะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 2523 -  
2
วิชาชีพ นักพัฒนาอิสระ ผู้จัดกระบวนการประชุม มูลนิธิพัฒนาไท(ฝ่ายการเงินและบัญชี) 2540 2542  
3
วิชาชีพ นักพัฒนาอิสระ ผู้จัดกระบวนการประชุม มูลนิธิพัฒนาไท(กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ) 2547 2550  
4
พนักงานบริการทำความสะอาด ดูแลรักษาอาคาร ยาม มูลนิธิพัฒนาไท (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 2545 2545  
5
วิชาชีพ นักพัฒนาอิสระ ผู้จัดกระบวนการประชุม มูลนิธิพัฒนาไท (ฝ่ายวิชาการ) 2546 2547  
   
 
ประวัติรางวัลเกียรติยศ
 
   
 
ประวัตความสัมพันธ์กับชุมชน
 
 ความสัมพันธ์กับชุมชน ปีเริ่ม ปีที่สิ้นสุด  
1
bykwld 2537 2538
   
 
ความเชี่ยวชาญ
 
 รายการความเชี่ยวชาญ
 
1
การเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ / คณะทำงาน
2
ข่ายงานเศรษฐกิจพอเพียง
3
เครือข่ายความร่วมมือองค์กรสาธารณประโยชน์
4
วางแผนกลยุทธ์
5
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
6
คณะบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัด(สัมมนาเม.ย.-พ.ค.46)
7
วิทยากรกระบวนการโครงการสร้างสรรค์พลังแผ่นดิน ปี 2545
8
ข่ายข้อมูลทุนทางสังคมและแผนชุมชน
9
คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของขุมชนและเอาชนะความยากจน
10
คณะทำงานประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบูรณาการแผนชุมชนฯ
11
คณะสรุปบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการแผนชุมชน : แกนนำจังหวัด